wpa3a2d57a.png
wp0edfba83.png
wp4827aa9c.png
wp5c9e216e.png
wpd01099ed.png
Archief-kopie
wpf9a8e39a.png
wpf61f2972.png
wpf8d566d6.png
entree/home


Blogpagina’s
home 1home 2


wpa841723f.gif
wp9d8e84b5.gif
wp70272859.png
ts110908
wpba295b0c.png
De zomer is voorbij wat het rustige luieren betreft en voor mij betekent dat opgestarte buurt-activiteiten en bezigheden voor GroenLinks. Deze dagen staan in het teken van de toekomst van GroenLinks en als we Maurice de Hondt mogen geloven, dan hebben de absurde augustus aanvallen van rechts en rechts geworden Nederland veel goeds voor die toekomst opgeleverd. Mij verbaast dat eigenlijk niet. Het gevoel dat GL wat afzakte naar een nette partij, die alle confrontatie met het burgerlijk  volksdeel vermijdde had al geknaagd aan mijn motivatie en wellicht dus van menige potentiele GroenLinks-kiezer.
Maar als rechts het nodig vindt om GL  zo fanatiek onder vuur te nemen vanwege vroeger activisme, dan gaan de toch wat radicalere kiezers denken dat GL niet zo’n slechte keus kan zijn. Maar of we dit  imago kunnen vasthouden hangt natuurlijk ook af van de koers die nu in het nieuwe beginselprogramma van GL zal worden uitgezet.

Het is goed om nog eens vast te stellen dat fundamentele veranderingen in de geschiedenis (stakingsrecht, vrouwenkiesrecht, gelijkberechtiging van homo’s)  onder druk van activisten tot stand zijn gekomen en het niet waarschijnlijk is dat deze veranderingen puur via vooruitstrevende parlementariërs hadden plaats gevonden. Druk van buiten zal ook in de toekomst niet gemist kunnen worden al was het maar als tegenwicht tegen lobby’s van invloedrijke behoudende belangengroepen.  Als het moet, inclusief in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, iets waar zelfs de VVD niet altijd vies van is (oproep weigering OZB betalen).  Dat inzicht moet dan ook in de uitgangspunten van GL terug te vinden zijn, wil de partij in het streven naar een stevige wending in het sociale en milieu-vlak en als alternatief voor PvdA en SP serieus gevonden worden.

Die uitgangspunten waren het onderwerp van bespreking van GroenLinks Zuid Holland op zaterdagmiddag in Delft. Afgezien van amendementen gericht op prioriteiten (die niet amendeerbaar gesteld waren) hadden leden vanuit Zuid Holland niets ingebracht, maar gelukkig konden we beschikken over de amendementen die Kritisch GroenLinks voornemens was in te brengen.  Amendementen, die we konden onderschrijven, dan wel naar eigen smaak aanpassen en als amendement van de provinciale afdeling indienen.  

Zelf had ik van te voren heel veel moeite met het ontwerp congresstuk, zowel qua tekst als genummerde uitgangspunten en ik heb al eens in een column laten weten, dat het wat mij betreft in de prullenmand mocht. Ongewijzigd zou de oorspronkelijk tekst het imago van een verbleekt GroenLinks, zonder onderscheidende kenmerken ondersteunen, een GroenLinks met voorkeuren zonder duidelijke keuzes te maken.   Een GroenLinks met weinig oog voor de bewegingen buiten de comfortabele muren van het Binnenhof.  Tot mijn tevredenheid pleitte niemand voor behoud van bestaande teksten. De aanwezige GroenLinksers zaten niet steeds op één lijn, maar er werd wel steeds gekozen voor een alternatief van bestaande tekst waarin meer keuze-richtingen besloten lag en 4 amendementen van Kritisch GroenLinks werden volledig gesteund.

Ik dus zeggen dat ik tevreden ben over de uitkomsten van de provinciale ledenvergadering, in elk geval waar het om het middag-deel .  In de ochtend was het hoofdonderwerp de z.g. ‘witte vlekken’ in de provincie  en de rol van het provinciaal bestuur daarin, waarbij de problematiek vooral scherper in kaart werd gebracht, maar de aanpak zelf nog veel witte vlekken vertoont. In elk geval  hoop ik dat de uitkomsten van het middagdeel een landelijke trend weerspiegelt. In dat geval zou Maurice de Hondt nog wel eens gelijk kunnen krijgen.

Het formele verslag van deze vergadering (eveneens van mijn hand)  is binnenkort te halen van de GroenLinks Zuid Holland website.
11/9 Provinciale Ledenvergadering